Jungceylon

เจ้าหน้าที่การเงิน

CAREER

2 POSITION / PHUKET OFFICE
เจ้าหน้าที่การเงิน
Job Description:

Qulification:
-เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป


-วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือสูงกว่า ด้านการบัญชี หรือด้านการเงิน


-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


-มีความคิดเป็นระบบ รู้จักวางแผนงาน


-มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเป็นผู้นำ


-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ + มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดี


Share:
Jungceylon